24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoithongtin@vista.gov.vn 024-38256203; 62941739

Hội viên

Hội viên của Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:
a) Hội viên chính thức gồm hội viên cá nhân, hội viên tổ chức và hội thành viên. Hội viên chính thức là công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội và được Ban Thường vụ Hội xem xét và ra quyết định kết nạp;
b) Hội viên liên kết: Tổ chức, công dân Việt Nam, hoặc tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội, được tổ chức cơ sở Hội đề nghị và được Ban Thường vụ Hội xem xét, công nhận;
c) Hội viên danh dự: Tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khác có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hội, không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội được tổ chức cơ sở Hội đề nghị và được Ban Thường vụ Hội quyết định thông qua, có thể trở thành hội viên danh dự của Hội.

Đến nay, sau hơn 15 năm hoạt động, Hội đã có 02 hội thành viên, hơn 50 hội viên tổ chức và hàng trăm hội viên cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, tư liệu, thư viện, thống kê KH&CN và những lĩnh vực liên quan. Có thể kể đến một số Hội viên tổ chức lớn như: Cục Thông tin KH&CN Việt Nam, các trung tâm thông tin-thống kê KH&CN của các Sở KH&CN của những thành phố trực thuộc trung ương như Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng; nhiều trung tâm thông tin KH&CN của một số bộ ngành, trường đại học,…

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của Hội, làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết và động viên trí thức KH&CN trong lĩnh vực thông tin, tư liệu, thư viện, thống kê KH&CN, truyền thông và những lĩnh vực liên quan, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam trân trọng mời cơ quan/tổ chức/cánhân gia nhập Hội.

Đăng ký trở thành hội viên:
1. Mẫu đơn cá nhân đăng ký gia nhập Hội (DOCX) (PDF)

2. Mẫu đơn tổ chức (DOCX) (PDF)

Đơn được điền xong, xin gửi về: Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email: hoithongtin@vista.gov.vn; caominhkiem@gmail.com